Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Internetinė svetainė Kaunoturgus.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama UAB „Varanas“, į.k. 134021479, buveinės adresas Taikos per. 141B , Kaunas, PVM mokėtojo kodas LT340214716, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau – Kaunoturgus.lt)
1.2 1.2. Šios naudojimosi svetaine taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp Kaunoturgus.ltir Jūsų (toliau –Vartotojas) dėl naudojimosi Svetaine, o tai pat ir Taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi Lankytojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys visomis ir (ar) bet kuria iš Svetainėje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Lankytojus, neatlikusius registracijos procedūros.
1.3 Kaunoturgus.lt Vartotojams suteikiama galimybė patalpinti bei peržiūrėti skelbimus apie siūlomus objektus, kurti temas forumuose bei išsakyti savo nuomonę jau sukurtose temose, naudotis kitomis svetainėje teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
1.4 Vartotojas sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Kaunoturgus.lt . Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Kaunoturgus.lt
1.5. Kaunoturgus.lt turi teisę vienašališkai keisti teikiamas paslaugas bei bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.
 
2. Vartotojo teisės ir pareigos

2.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.
2.2. Kaunoturgus.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti vartotojo galimybes naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.
2.3. Naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis vartotojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų.
2.4. Naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojui draudžiama:
2.4.1 . naudotis Svetaine ir paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) paslaugomis;
2.4.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Kaunoturgus.lt;
2.4.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;
2.4.4. registruojantis Svetainėje pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;
2.4.5. trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų Lankytojų, naudojantis paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitus Lankytojus bei jų savijautą, trukdyti jiems keistis turiniu.
2.5. Be aukščiau minėto, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) paslaugų:
2.5.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
2.5.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio turinio platinimui;
2.5.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;
2.6. Kaunoturgus.lt ir vartotojas susitaria, jog vartotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Kaunoturgus.lt įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir (ar) visomis ar bet kuria paslauga.
2.7. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog Kaunoturgus.lt nekontroliuoja kitų Vartotojų ar trečiųjų asmenų turinio, kurį Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ir paslaugomis, todėl Kaunoturgus.lt neužtikrina tokio turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.
2.8. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir paslaugomis Vartotojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Vartotoją veikiančio turinio.
2.9. Vartotojas turi teisę komentuoti bei kitokiais Svetainėje prieinamais būdais bendrauti su kitais Vartotojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje pateikiamą turinį, bei prieinamas paslaugas. Vartotojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie jo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas turinys atitiks šiuos reikalavimus:
2.9.1. bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;
2.9.2. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;
2.9.3. nesukurs jokių teisinių pareigų kaunoturgus.lt.
2.10. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa asmeninė vartotojo informacija ir visas turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, saugomas kaunoturgus.lt visą lankymosi internetiniame tinklalapyje laiką ir Vartotojo pasirinktą skalbimo galiojimo laiką (iki 8 savaičių).
2.11. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne Kaunoturgus.lt, yra atsakingas už visą ir bet kokį turinį, kurį Vartotojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis.
2.12. Kaunoturgus.lt pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Vartotojo komentarus jam apie tai nepranešęs.
2.13. Svetainė pasilieka teisę bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateiktu turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant Vartotojo pateiktų idėjų, pasiūlymų ar sumanymų panaudojimu Kaunoturgus.lt ar kitų asmenų veikloje.